Sune Lehmann

Lektor ved DTU Informatik, Danmarks Tekniske Universitet


Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Netværksvidenskab er betegnelsen for en gruppe tværfagligt anlagte fysikere, som studerer komplekse netværk. Men hvad er "komplekse netværk"? Et godt eksempel er sociale netværk, hvor hver person er et knudepunkt, og forbindelserne mellem mennesker repræsenterer venskaber. Et andet eksempel er world wide web. Her er hver web-side et knudepunkt, og hyperlinks mellem siderne udgør netværksforbindelserne. Fra et helt andet univers er biologiske netværk, som f.eks. netværket af gener i vores celler, og hvordan generne regulerer hinanden, et andet eksempel. Studiet af netværk er blevet ‘opfundet’ - og studeres aktivt - inden for mange andre videnskabelige grene end fysik, f.eks. ren matematik, biologi, sociologi og datalogi. Fysikere studerer netværk, fordi mange matematiske værktøjer fra komplekse systemers fysik har vist sig at være gode til at beskrive netværk, deres dynamik og de dynamiske processer, der udfolder sig i netværk. Mit arbejde falder inden for netværksvidenskab og drejer sig om matematisk beskrivelse af netværks struktur og dynamik. Inden for de sidste år har mit fokus drejet sig i retning af sociale netværk; forbindelser mellem mennesker, f.eks. manifesteret via fysisk nærhed mellem individer, telefonopkald, Facebook, Twitter, email, etc.

Et netværk af kommunikationsmønstre.Et udsnit af et stort mobiltelefon netværk. Hver node repræsenterer en person, og kommunikationsvolumen er repræsenteret som en farve fra blå til rød.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?
For at sige det ligeud, er de netværk, vi observerer i naturen, så komplicerede at beskrive, at vi endnu ikke har fundet ud af den "rigtige" måde at beskrive dem statistisk. Der findes med andre ord ikke nogen fastlagt måde at reducere informationen indeholdt i netværk til statistiske mål. Derfor er en stor del af arbejdet med netværk at bestemme, hvordan de skal beskrives rent statistisk.
Og for at gøre ondt værre, kæmper vi stadig med at beskrive simple øjebliksbilleder af netværk. Men virkeligheden er langt mere kompliceret - netværk udvikler sig i tid (links forsvinder og dannes), og dynamiske processer udfolder sig på netværket (tænk f.eks. på hvordan smitsomme sygdomme som influenza spredes).

Hvad består dit arbejde i? Hvordan arbejder du?
Mit arbejde foregår mestendels foran computeren. Videnskabelig indsigt er drevet af data - og for netværkvidenskab består det typiske datasæt af millioner af knudepunkter. Mit arbejde er at rense de rå data og dernæst analysere, modellere, og visualisere selve netværket - prøve at forstå de simple principper, som er basis for al kompleksiteten.

Hvordan blev du interesseret i netop dit forskningsområde?
Første gang jeg så et billede af et netværk, var jeg fanget. De mekanismer, som ligger bag dannelsen af netværk, er lokale - der er ikke nogen overordnet planlægning for, hvordan hele netværket skal se ud - hver enkelt knudepunkt træffer sine egne valg. Men summen af disse mange isolerede beslutninger leder ofte til komplekse strukturer, der er smukke på samme måde som billeder af naturen - på grænsen mellem orden og uorden. Tanken om at kunne forstå de underliggende principper fascinerer mig ligeså meget nu som dengang.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?
Mine danske videnskabelige idoler er Bohr og Kierkegaard. Selvom der er stor forskel på de to, tror jeg det er en acceptabel forsimpling at hævde, at de begge arbejdede på at finde Sandheden om verden—med stort ‘S’. Og uden ellers at drage nogen sammenligning, er det netop der, jeg finder min egen inspiration: Ultimativt er drivkraften bag min egen forskning en søgen efter ny erkendelse. Netop derfor er et af det Unge Akademis mest attraktive elementer (i mine øjne) et utvetydigt fokus på grundvidenskab. I en verden fyldt med administration, ansøgninger om forskningsmidler, osv, er det en forfriskende tanke at kunne fokusere på erkendelse og indhold.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?
Arbejdet med netværk er tværfagligt i sin natur, og mens mit eget fokus er på matematisk-tekniske emner som sampling, diffusion, spredning af information, prediktion, osv, håber - og tror - jeg, at en dybere kvantitativ indsigt i sociale netværk kan være med til flytte grænser inden for f.eks. samfundsvidenskaberne (sociologi, antropologi, økonomi) og folkesundhed. Etiske aspekter i forhold til f.eks. privatlivets fred vil jeg gerne kunne diskutere med interesserede filosoffer og jurister.
Fundamentalt set tror jeg, at tværfagligheden først virkelig styrkes i det øjeblik, hvor alle involverede parter har et konkret udbytte af at arbejde sammen. Det Unge Akademi giver en enestående mulighed for at møde unge videnskabsfolk på tværs af faggrænser, og dermed mulighed for finde de rigtige sparringspartnere til tværfagligt arbejde.

Lidt om mennesket bag forskeren:
Jeg kan godt lide madlavning, og blandet med min nørdede og kvantitative anlagte side, ender det med interesser som molekylær gastronomi, gourmet-kaffe, og mikro-brygget øl. Kulturelt set er jeg ret amerikanofil, med en forkærlighed for romantiske komedier, kvalitetstv som f.eks. The Wire, Sopranos, Mad Men og alternativ countrymusik. 

Hvor er du vokset op, og hvor bor du nu?
Jeg er født og opvokset i Hjørring, og opfatter mig selv som en ægte vendelbo. Men jeg har boet i København siden 1996 ... så jeg har for lang tid siden nået til det punkt, hvor vendelboerne opfatter mig som københavner.